Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 22 kwietnia 2022

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Energomat Sp. z o. o., które przekazujemy zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej „RODO”. Poniższe informacje są przekazywane w związku z podaniem Pani/Pana danych osobowych w formularzu kontaktowym i przesłaniem za jego pośrednictwem zapytania o przedstawienie oferty.


Administrator danych osobowych i jego dane kontaktowe

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Energomat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000974700, NIP: 1133060450, REGON: 522174285 (dalej jako: „Energomat”). Może Pani/Pan skontaktować się z nami w następujący sposób:
- elektronicznie, pod adresem e-mail: biuro@energomat.pl;
- pisemnie, przesyłając korespondencję na nasz adres: Energomat Sp. z o.o., al. Poniatowskiego 1, 03-901  Warszawa;
- telefonicznie pod numerem: + 48 22 101 44 33


Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych oraz prawnie uzasadnione interesy energomat

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego - przetwarzanie danych w tym celu jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Energomat, jakim jest możliwość udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane do Energomat;

- marketingu bezpośredniego naszych produktów lub usług – przetwarzanie danych w tym celu jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Energomat, jakim jest możliwość prowadzenia marketingu bezpośredniego wobec osób zainteresowanych otrzymaniem od Energomat oferty zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Pani/Pana zapytaniem lub z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych – przetwarzanie w tym celu jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Energomat, jakim jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

a jeżeli udzieli nam Pani/Pan dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one przetwarzane również w celu opisanym w takiej zgodzie – przetwarzanie będzie w takim przypadku oparte o dobrowolnie udzieloną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).


Kategorie odbiorców danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza sądy i organy państwowe), a także podmioty z następujących kategorii:
- spółki z grupy kapitałowej Energomat;
- biura informacji gospodarczej;
- pośrednicy prowadzący w imieniu i na rzecz Energomat działania zmierzające do zawarcia umowy;
- świadczące usługi:
     - doręczania przesyłek oraz korespondencji;
     - informatyczne i nowych technologii;
     - marketingowe, komunikacyjne i analityczne;
     - obsługi telefonicznej lub elektronicznej;
     - księgowo
     – finansowe;
     - audytorskie i kontrolne;
     -  prawne;
     - badania sytuacji finansowej kontrahenta;
- pracownicy agencji pracy tymczasowej.


Przekazywanie danych do państwa trzeciego (poza europejski obszar gospodarczy)

Energomat w toku prowadzonej działalności korzysta z usług świadczonych przez podmioty, których siedziba znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (czyli w tzw. w „państwie trzecim”). Dotyczy to w szczególności usług z zakresu IT (informatycznych i nowych technologii). Energomat wybiera swoich dostawców z zachowaniem najwyższej staranności i nawiązuje współpracę wyłącznie z wyselekcjonowanymi podmiotami, gwarantującymi w szczególności wysoki poziom dbałości o dane osobowe i ich ochrony. Jeżeli Pani/Pana dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego, Energomat przekazuje je zgodnie z wymogami RODO, tj. w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej, która stwierdza odpowiedni stopień ochrony, a w przypadku braku jego stwierdzenia stosowane są inne, odpowiednie i zgodne z przepisami RODO zabezpieczenia, pozwalające zapewnić właściwy poziom ochrony danych - należą do nich w szczególności standardowe klauzule umowne UE. W każdej chwili ma Pani/Pan możliwość zażądania dalszych informacji i otrzymania kopii zobowiązań podjętych przez strony trzecie.


Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w różnych okresach, zależnie od poszczególnego celu:
- odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego – do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu co do przetwarzania lub przez okres 1 miesiąca od dnia przesłania przez Energomat odpowiedzi na Pani/Pana zapytania, chyba że wcześniej zostanie zawarta umowa lub oświadczy Pani/Pan, że nie zostanie ona zawarta. Okres ten może ulec przedłużeniu w przypadku trwania negocjacji i wtedy dane będą przetwarzane przez okres 1 miesiąca od zakończenia negocjacji;

- marketingu bezpośredniego naszych produktów lub usług - do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu co do przetwarzania lub przez okres 1 miesiąca od dnia przesłania przez Energomat odpowiedzi na Pani/Pana zapytania, chyba że wcześniej zostanie zawarta umowa lub oświadczy Pani/Pan, że nie zostanie ona zawarta. Okres ten może ulec przedłużeniu w przypadku trwania negocjacji (i wówczas dane będą przetwarzane przez okres 1 miesiąca od zakończenia negocjacji) lub w przypadku udzielenia przez Panią/Pana dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji działań obejmujących marketing bezpośredni (i wówczas dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia udzielonej zgody albo do momentu wyraźnie wskazanego w treści zgody - w zależności od tego, co nastąpi wcześniej);
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu uwzględnienia sprzeciwu;

- w celu określonym w treści zgody, jeśli została udzielona - zawsze do momentu cofnięcia udzielonej zgody albo do momentu wyraźnie wskazanego w treści zgody - w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.


Prawa związane z przetwarzaniem danych

Ma Pani/Pan prawo:
- dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia;

- w przypadku udzielenia jakiejkolwiek zgody - do przenoszenia danych osobowych, które zostały dostarczone Energomat przez Panią/Pana

- cofnięcia każdej udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Energomat.
Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, uodo.gov.pl) w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.


Prawo sprzeciwu

Ma Pani/Pan prawo (niezależnie od przyczyny) do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego - w takim przypadku Pani/Pana dane osobowe nie będą już przez nas przetwarzane w tym celu.

Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w jednym lub więcej z następujących celów:

- odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego;

- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem danych osobowych;

Przyczyną tego sprzeciwu musi być Pani/Pana szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu lub celach, co do których wyrazi Pani/Pan sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W celu skorzystania z prawa sprzeciwu należy skontaktować się z Energomat.


Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych osobowych oraz konsekwencjach ich niepodania

Podanie danych osobowych było dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie.

Dziękujemy za podanie nowej danej osobowej/nowych danych osobowych. Informujemy, że jej/ich przetwarzanie będzie odbywać się w zakresie oraz w celach wskazanych w informacjach o przetwarzaniu danych osobowych, który zostały Pani/Panu przekazanego przy wysyłaniu formularza kontaktowego z zapytaniem o ofertę. Wszelkie przekazane tam informacje pozostają aktualne.

Close Cookie Preference Manager
Ustawienia Cookie
Klikając "Akceptuj pliki cookie", wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na Twoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych.
Niezbędne (zawsze aktywne)
Pliki cookie wymagane w celu umożliwienia podstawowej funkcjonalności witryny.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.